Gru­pa Pro­du­centów Warzyw

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­du­centów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­ri radic­chio, en­dywi oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce.

Po­sia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie agro­tech­nicz­ne, a po­przez współpracę z ośrod­ka­mi nau­ko­wymi stale pogłębia­my naszą wiedzę. Jesteśmy pro­fesjona­listami w uprawie, prze­chowywaniu oraz pa­ko­waniu warzyw liścio­wych i bro­kułu. Za­an­gażowanie naj­lep­szych specja­listów po­zwoliło wzmoc­nić kon­kuren­cyj­ność Gru­py na ryn­ku i re­alizować śmiałe plany in­we­sty­cyj­ne.